Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Υποστηριζόμενος εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη ευάλωτων ομάδων»

Φορέας Υλοποίησης Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλει το έργο:Ποσοστό Επιχορήγησης:Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
ΔΟΜ – Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Διασφαλίζεται η ομαλή και ανθρώπινη εθελοντική επιστροφή μεταναστών ή ευάλωτων ομάδων 100%€ 1,000,000

Μέσω του προτεινόμενου προγράμματος, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ο στόχος θα αποτελείται κυρίως από 290 περιπτώσεις ευάλωτων μεταναστών που εντοπίζονται κυρίως στα ελληνικά σύνορα και σε αυτές θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, μετανάστες με προβλήματα υγείας, ασυνόδευτα ανήλικα και ηλικιωμένοι. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη βοήθεια, με βάση την πείρα και τα διδάγματα που έχει αποκτήσει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσής σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων AVRR.

Αποτέλεσμα 1: Οι μετανάστες που χρειάζονται υποστήριξη για την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής να είναι σε θέση να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την επιστροφή τους.

Βάσει αυτού του παράγοντα προβλέπονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• Παράγωγο 1.1: Οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη εκούσιας επιστροφής

Ο ΔΟΜ θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε πιθανούς δικαιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας και σκέφτονται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Στόχος είναι να τους δοθούν γενικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα AVRR, το οποίο θα τους επιτρέψει να αποφασίσουν εάν θα εγγραφούν στο πρόγραμμα ή όχι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο ΔΟΜ θα διασφαλίσει τη διάδοση επαρκών και κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές AVRR μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΟΜ και των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας. Οι πληροφορίες θα παρέχονται κυρίως απευθείας από το προσωπικό του ΔΟΜ Ελλάδας, τόσο από τους υπεύθυνους καταγραφής / πολιτιστικούς διαμεσολαβητές, όσο και από το προσωπικό AVRR της εκάστοτε περιοχής που βρίσκεται σε ανοικτές και κλειστές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος AMIF. Επιπλέον, στο παρελθόν και στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος AMIF National AVRR, ο ΔΟΜ Ελλάδας έχει αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργασίας με βασικούς εμπλεκόμενους φορείς (πρεσβείες, προξενεία, κοινότητες μεταναστών κλπ.), οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση και παραπομπή δυνητικών δικαιούχων προς το ΔΟΜ Ελλάδας.

• Παράγωγο 1.2: Οι μετανάστες λαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και βοήθεια πριν την αναχώρηση για να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επιστροφή τους

Οι Υπεύθυνοι καταγραφής / Πολιτιστικοί Διαμεσολαβητές του ΔΟΜ θα πραγματοποιήσουν συμβουλευτικές συναντήσεις με τους δικαιούχους, όπου θα συζητηθεί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής καθώς και τα οφέλη και τα είδη βοήθειας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα λάβουν καλά ενημερωμένη απόφαση αναφορικά με την επιστροφή τους.

Επιπλέον, οι συμβουλευτικές συνεδρίες είναι μια ευκαιρία να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν οι ανάγκες κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων όπως το φύλο, η ηλικία κ.λπ., προκειμένου να παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες και συμβουλές. Αυτό θα γίνει μέσω – όπου είναι δυνατόν και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους – της ανάθεσης συμβούλων σε μετανάστες που έχουν το ίδιο φύλο και με το απαραίτητο επαγγελματικό υπόβαθρο για την παροχή συμβουλών σε μετανάστες με ευαλωτότητα. Ειδικότερα, οι Καταγραφείς / Πολιτιστικοί Διαμεσολαβητές του ΔΟΜ θα συνεργαστούν στενά με τον σύμβουλο επανένταξης που έχει ανάλγη εμπειρία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών συνεδριών, ο σύμβουλος επανένταξης του ΔΟΜ θα συντάξει ένα κοινωνικό ιστορικό που θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανατροφοδότηση από τον δικαιούχο σχετικά με το αν βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση λόγω των χαρακτηριστικών φύλου / ηλικίας στη χώρα καταγωγής του ή στην Ελλάδα . Αυτή η αναφορά παρέχει μια βάση για τον προσδιορισμό των αναγκών επανένταξης του ατόμου αλλά και για το σχεδιασμό της διαδικασίας επανένταξης.

Έπειτα από την προαναφερθείσα αξιολόγηση, κάθε δικαιούχος θα λάβει στοχευμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες του / της σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής και τα είδη βοήθειας που παρέχει ο ΔΟΜ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια απόφαση για ενημέρωση γίνεται προαιρετικά και διαφορετικά κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, θα γίνει παραπομπή σε υπηρεσίες ειδικής προστασίας που παρέχονται από τον ΔΟΜ ή / και άλλους φορείς.
Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, ο ΔΟΜ θα συνεργαστεί με τα αντίστοιχα γραφεία του στη χώρα προέλευσης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών οικογενειακής ανίχνευσης και οικογενειακής αξιολόγησης. Η σχετική αναφορά θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει εάν η επιστροφή είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Για τους επαναπατριζόμενους με ανάγκες υγείας, ο ΔΟΜ θα αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα στην περίθαλψη ως προϋπόθεση για να καθορίσει εάν η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, ο ΔΟΜ θα παρέχει υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, το οποίο θα επιβλέπει και θα παρακολουθεί τις ανάγκες και την κατάσταση της υγείας του εκάστοτε ατόμου, καλύπτοντας επίσης το απαραίτητο κόστος για ιατρικές εξετάσεις. Το προσωπικό του ΔΟΜ θα προχωρήσει σε ιατρική έκθεση προκειμένου να λάβει την σχετική άδεια τις αεροπορικές εταιρείες για την επιβίβαση του ατόμου που πρόκειται να επιστρέψει και για τυχόν πρόσθετες διευθετήσεις (αναπηρικό αμαξίδιο, φάρμακα κ.λπ.).
Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση και την παροχή συμβουλών λόγω της ευαλωτότητας της ομάδας στόχου του προγράμματος, το προσωπικό του ΔΟΜ θα διασφαλίσει ότι οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε προστασία και βοήθεια (ιατρική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη κ.λπ.) με παραπομπή, όταν χρειάζεται, σε δημόσιους φορείς και σε άλλους φορείς (π.χ. ΜΚΟ).

Τέλος, οι άποροι επιστρέφοντες (εκτός από τα ασυνόδευτα ανήλικα) θα παραπέμπονται στο Ανοικτό Κέντρο Μεταναστών που εξυπηρετεί μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι στα έργα AVRR, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες στέγασης μέχρι την προετοιμασία των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και την αναχώρησή τους.

Αποτέλεσμα 2: Οι δικαιούχοι του έργου είναι σε θέση να ταξιδεύουν με ασφαλή και οργανωμένο τρόπο από τη χώρα υποδοχής στον τελικό προορισμό τους, τη χώρα προέλευσης.

Βάσει αυτού του αποτελέσματος προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Παράγωγο 2.1: Τα ταξίδια των μεταναστών διευκολύνεται με έγκαιρο, εξατομικευμένο και αποτελεσματικό τρόπο
Για τους μετανάστες που επιθυμούν να επιστρέψουν οικειοθελώς, ο ΔΟΜ θα εφαρμόσει διαδικασίες επιστροφής, σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και τους υφιστάμενους κανονισμούς. Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα προβεί σε: έκδοση εισιτηρίων σε εμπορικές πτήσεις, υποστήριξη για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, βοήθεια πριν από την αναχώρηση, βοήθεια στο αεροδρόμιο την ημέρα αναχώρησης με τις διαδικασίες check-in και επιβίβασης, παροχή εφάπαξ επιχορήγησης ύψους 500 ευρώ ανά επαναπατριζόμενο για την κάλυψη των βασικών αναγκών μετά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, βοήθεια σε σημεία διέλευσης και τέλος υποστήριξη υποδοχής σε συνεργασία με τοπικές ομάδες του ΔΟΜ στις χώρες προέλευσης.
Ο ΔΟΜ θα παρέχει επίσης επιχειρησιακή ή ιατρική υποστήριξη με τη μορφή συνοδείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με την αναφορά υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε πριν από την αναχώρηση για τους μετανάστες με ανάγκες υγείας, καθώς και για τα ασυνόδευτα παιδιά, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες ΔΟΜ.
• Παράγωγο 2.2: Οι δικαιούχοι λαμβάνουν βοήθεια transit
Ο ΔΟΜ θα ενημερώνει έγκαιρα και θα συνεργάζεται με αντίστοιχα γραφεία του στις χώρες ανταπόκρισης, προκειμένου να παράσχει βοήθεια για τη μετάβαση των επαναπατριζόμενων μεταναστών. Η εν λόγω βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή κουπονιών για φαγητό, ιατρική βοήθεια σε περιπτώσεις ανάγκης και υποστήριξη για επιβίβαση στην πτήση μέχρι τον τελικό προορισμό.
• Παράγωγο 2.3: Οι δικαιούχοι λαμβάνουν βοήθεια υποδοχής στα λιμάνια εισόδου στη χώρα προέλευσης
Ο ΔΟΜ θα φροντίσει ώστε να ενημερώσει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του επαναπατριζόμενου από την Ελλάδα τα γραφεία του στην χώρα προορισμού για να παράσχει βοήθεια υποδοχής κατά την άφιξη. Η βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει τη διευκόλυνση ή / και επιτάχυνση των διαδικασιών μετανάστευσης κατά την άφιξη, τη διαδικασία παραλαβής των ασυνόδευτων ανήλικων κλπ.
Αποτέλεσμα 3: Οι επαναπατριζόμενες υποστηρίζονται στη διαδικασία επανένταξής τους
• Παράγωγο 3.1: Οι δικαιούχοι λαμβάνουν βοήθεια για την επανένταξή τους με σαφή, έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο
Η βοήθεια για την επανένταξη στο πλαίσιο του έργου αυτού μπορεί να περιλαμβάνει την εκκίνηση δραστηριοτήτων που θα αποφέρουν εισόδημα όπως η εκκίνηση μικροεπιχειρήσεων και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια, παιδική μέριμνα, προσωρινή διαμονή και αγορά οικιακών ειδών. Η υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν από τους προαναφερθέντες τύπους ή να κατανεμηθεί μεταξύ πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Η βοήθεια επανένταξης θα παρέχεται σε επαναπατριζόμενους σε είδος ως εξής:

1: 150 ατομικές επιστροφές θα αναπτύξουν σχέδια επανένταξης ύψους 1.500 ευρώ και
2: 40 οικογένειες (με μέσο όρο 3,5 μέλη) θα αναπτύξουν σχέδια επανένταξης έως 2.500 ευρώ. Η βοήθεια θα δοθεί στον επικεφαλής της οικογένειας, ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τις γυναίκες και τα παιδιά από τη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια επανένταξης έχει προστιθέμενη αξία στις διαδικασίες επιστροφής, ο ΔΟΜ πρόκειται να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές και διαδικασίες βοήθειας με στόχο την επανένταξη. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν από τον σύμβουλο επανένταξης του ΔΟΜ στην Ελλάδα ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως το φύλο, η ηλικία και άλλοι παράγοντες και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη των πολιτιστικών διαμεσολαβητών. Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής συνεδρίας, ο δικαιούχος θα λάβει κατάλληλες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες του προκειμένου να αναπτύξει ένα εξατομικευμένο σχέδιο επανένταξης που θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες , τα χαρακτηριστικά του ατόμου, τις μεταναστευτικές του εμπειρίες, τους παράγοντες κινδύνου / ευπάθειας, αλλά και τις δεξιότητές του.

Μέσα από τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες, οι δικαιούχοι θα μπορούν να διερευνήσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές τους στη χώρα προέλευσης, καθώς και να λάβουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που πρόκειται να λάβουν. Ο σύμβουλος επανένταξης, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο και τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε κάθε χώρα, θα εντοπίσει και θα προτείνει σε κάθε δικαιούχο πιθανές επιλογές για την ομαλή και ολιστική επανένταξή του, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δικαιώματά του προστατεύονται και ότι οι ανάγκες του καλύπτονται επαρκώς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη σχεδίων που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να γίνουν ανεξάρτητες τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονομικής απόψεως κατά την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης. Ειδικότερα, σε οικογενειακές υποθέσεις, θα διεξάγονται εκτεταμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, που εκτός από τον επικεφαλής της οικογένειας θα συμπεριλαμβάνουν και τα μέλη της οικογένειας έτσι ώστε να προωθηθεί η ενδυνάμωσή τους, να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να ενισχυθεί η προοπτική επανένταξής τους. Όσον αφορά τους μετανάστες με προβλήματα υγείας ή τα ασυνόδευτα παιδιά, η συμβουλευτική επανένταξης που διοργανώνεται από τον ΔΟΜ θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη δαδικασία της αξιολόγησης της διαθεσιμότητας / προσβασιμότητας της ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας στη χώρα προέλευσης και της οικογενειακής αξιολόγησης, αντίστοιχα. Με αυτή την έννοια, ένα σχέδιο επανένταξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ασυνόδευτου παιδιού θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση, τα γλωσσικά μαθήματα, τις δυνατότητες απασχόλησης κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής συμβουλευτικής από τον σύμβουλο επανένταξης του ΔΟΜ στην Ελλάδα, ο ΔΟΜ Ελλάδας θα επικοινωνήσει με το αντίστοιχο γραφείο στη χώρα προέλευσης προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου επανένταξης. Με την επιστροφή του, ο δικαιούχος, θα επικοινωνήσει με το γραφείο του ΔΟΜ στη χώρα προέλευσης για να ολοκληρώσει την απαραίτητη διαδικασία (π.χ. υποβολή δικαιολογητικών κ.λπ.) και να αρχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο επανένταξής του.
Κατά την άφιξη στη χώρα προέλευσης, ο σύμβουλος επανένταξης του ΔΟΜ θα διεξάγει ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες που βασίζονται στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν πριν από την αναχώρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά ή οι μετανάστες με ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες που χρειάζονται θεραπεία / φροντίδα από μέλη της οικογένειας, ο ΔΟΜ θα πραγματοποιήσει συμβουλευτικές συνεδρίες με τον επαναπατριζόμενο και την οικογένεια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το αρχικό σχέδιο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και να συμπεριληφθεί η οικογένεια στη διαδικασία.

Επιπλέον, για τους μετανάστες με προβλήματα υγείας, η συμβουλευτική και η ανάπτυξη του σχεδίου θα βασίζονται στην ιατρική αξιολόγηση που πραγματοποιεί ο γιατρός στην Ελλάδα και η οποία θα προβλέπει την ιατρική περίθαλψη, τη θεραπεία, τις εξετάσεις κ.λπ. στη χώρα προέλευσης.

Tags: No tags

Comments are closed.