Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας»

Φορέας Υλοποίησης Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλλει το έργο:Ποσοστό Επιχορήγησης:Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
Solidarity NowΑυξημένες ευκαιρίες ένταξης και κοινωνικής συμπερίληψης για ευάλωτα άτομα 100%€ 2,000,000

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή ολιστικής υποστήριξης σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωσή και την αυτοπεποίθησή τους.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚΑΑ), μια καινοτόμο επιχειρησιακή απάντηση στις πολύπλοκες ανάγκες που διαμορφώθηκαν και έγιναν επιτακτικές μέσα από την οικονομική κρίση και αυξήθηκαν περαιτέρω με την έναρξη της προσφυγικής κρίσης. Με την πάροδο των χρόνων από τη δημιουργία του, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, έγινε ιδιαίτερα γνωστό στην κοινότητα, παρέχοντας – χωρίς διακρίσεις – υπηρεσίες για τους ευάλωτους πληθυσμούς οι οποίοι θα είχαν διαφορετικά αποκλειστεί από σχετική υποστήριξη (οι υπηρεσίες προσφέρονται είτε άμεσα είτε μέσω συνεργατών). Η ολιστική προσέγγιση «one stop – shop» που παρέχεται μέσω του κέντρου είναι μοναδική και συνδυάζει μεγάλη εμπειρία σε ποικίλους τομείς αλλά και συμπληρωματικές συνέργειες. Ο δυναμικός χαρακτήρας της παρέμβασης με τη συνεχή αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό του τύπου και της ποιότητας των υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων, διασφαλίζει ότι το κέντρο ανταποκρίνεται πάντα στις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Το έργο, έχοντας ήδη φτάσει περίπου τους 60.000 δικαιούχους, θα εξασφαλίσει την παροχή μιας συνολικής δέσμης συμπληρωματικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής και νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης – επιτρέποντας στους πολίτες να γνωρίζουν και να ενεργούν σύμφωνα με τα δικαιώματά τους. Επιπλέον παρέχει βοήθεια για την εύρεση απασχόλησης – συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της αντίστοιχης κατάρτισης, λογιστικές υπηρεσίες με υποστήριξη ατόμων για τη ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων σε φορολογικές, κρατικές και τραπεζικές αρχές. Τέλος, εξειδικευμένη υποστήριξη για τη μητέρα, το παιδί και άλλες ευάλωτες ομάδες. Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας θα φιλοξενήσει επίσης κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου για την πραγματοποίηση της καταγραφής ευάλωτων ατόμων και ειδικότερα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Πέρα από τα παραπάνω, και για να εξασφαλίσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που παρέχονται σε ευρύτερες ομάδες, το SolidarityNow θα καταβάλει προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤKI, των ηλικιωμένων και των παιδιών). Αυτό θα περιλαμβάνει εργαστήρια, εξάσκηση ικανοτήτων, ανταλλαγές εμπειριών και άλλες εκδηλώσεις, επιτρέποντας παράλληλα συνεργίες και διατομεακή συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προάγοντας τον ρόλο του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας ως καταλύτη για την κοινωνική ζωή αλλά και κοινωνία των πολιτών στην Αθήνα.

Υπολογίζεται ότι 10.000 άτομα θα λάβουν άμεση βοήθεια μέσω του προγράμματος.

Tags: No tags

Comments are closed.