Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα»

Φορέας Υλοποίησης Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλει το έργο:Ποσοστό Επιχορήγησης:Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
NORCAP/ Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Ενίσχυση της ικανότητας των βασικών δομών να διασφαλίζουν την προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ιδίως των ασυνόδευτων ανήλικων 100%€ 3,500,000

Το έργο θα ενισχύσει την ικανότητα των βασικών κυβερνητικών θεσμών στην Ελλάδα, θα υποστηρίξει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και θα εξασφαλίσει την αξιοπρεπή υποδοχή τους.

Το έργο θα μειώσει την εξάρτηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τη Διεθνή Κοινότητα στα ζητήματα εξασφάλισης αξιοπρεπούς υποδοχής, παιδικής προστασίας και διαχείρισης των θέσεων φιλοξενίας και θα ενισχύσει την ικανότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διασφάλιση της προστασίας των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ιδίως επιζώντες εμπορίας ανθρώπων και ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 3 στάδια: Αρχικά, με τη δημιουργία και την εγκατάσταση επιχειρησιακής δομής, στη συνέχεια εφαρμόζοντας το συμφωνημένο πλαίσιο και ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τους τοπικούς φορείς και τέλος προσδιορίζοντας βιώσιμες λύσεις για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά την παράδοσή του.
Το έργο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

• Πρόσληψη εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου, του προσφυγικού και της μετανάστευσης -Ανάπτυξη μοντέλων κατάρτιση του προσωπικού και των τοπικών αρχών με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων και την κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής των κανονισμών της διεθνούς προστασίας
• Ανάπτυξη προκαθορισμένων / τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων

Η NORCAP θα τοποθετήσει εμπειρογνώμονες σε βασικούς εθνικούς δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα.

Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες:

• Θα εποπτεύουν, θα συντονίζουν και θα εκτελούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιτυχή υποστήριξη των τομέων ευθύνης του RIS και του ΕΚΚΑ,
• Θα αναπτύξουν τυποποιημένες διαδικασίες / οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της συνέπειας, τη λογοδοσία και την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων στους θεματικούς τομείς – στόχους, την ανάπτυξη ικανοτήτων, υποστήριξη του εθνικού προσωπικού στους θεματικούς τομείς – στόχους μέσω κατάρτισης και υποστήριξης στην εργασία.

Εκτός από την τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων, το έργο θα προάγει τις δραστηριότητες απόκτησης δεξιοτήτων, όπως εκπαιδευτικά πακέτα κατάρτισης εκπαιδευτών τα οποία θα ενισχυθούν μέσα από την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η NORCAP θα διαμορφώσει τρόπους εξασφάλισης αυτής της υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό που θα συμβάλει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, την ποιοτική αναβάθμιση, τη διασφάλιση της βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού και τη βελτίωση διαχείρισης των δομών στα νησιά και την ενδοχώρα.

Tags: No tags

Comments are closed.