Προκαθορισμένο Έργο: Skills on Demand: Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας

Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του δήμου Αθηναίων
Αποτέλεσμα: Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 2.5 εκατ. ευρώ

Το έργο “Skills on Demand”, αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος προώθησης στην απασχόληση ευάλωτων ανέργων, κατοίκων του Δήμου Αθηναίων.

Κύριοι στόχοι του είναι η πιστοποίηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση των ωφελούμενων να (επαν) ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης η ανάδειξη και εκπλήρωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Το έργο παρέχει ένα συνδυασμό ενεργών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMP & PLMP), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η προώθηση των ανέργων στην απασχόληση μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, και πρόσληψης ευάλωτων ανέργων που συμμετέχουν στο έργο. Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν 1000 άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα βασιστεί στην αξιολόγηση των αναγκών της αγοράς εργασίας που θα γίνει σε πρώτη φάση. Επιπλέον, περίπου 500 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν στο έργο για τη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων με προσδιορισμένες ανάγκες δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.