Η εθελοντική συνεισφορά σε είδος πρέπει να συνδέεται άμεσα με το έργο. Εναπόκειται στην αιτούσα οργάνωση να αποφασίσει ποια σχετική εθελοντική εργασία συνεπάγεται.