Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης, με τίτλο “Επιλέξιμοι υποψήφιοι”, οι υποψήφιοι ανάληψης  έργου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και να εμπίπτουν στον ακόλουθο ορισμό: “Μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγκατεστημένος ως νομικό πρόσωπο, μη εμπορικού σκοπού και ανεξάρτητος της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής κυβέρνησης, των δημόσιων φορέων, των πολιτικών κομμάτων και των εμπορικών οργανώσεων». Για τους υποψηφίους που ηγούνται της αίτησης, πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην ενότητα 4 προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμοι. Βλ. Επίσης τις απαντήσεις 23 και 24.