Ανατρέξτε στην ενότητα 8 του Παραρτήματος “Οδηγίες αιτούντων” της πρόσκλησης.