Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.6 πρέπει να προσφέρονται εντός των ανοικτών κέντρων φιλοξενίας, αλλά μπορούν να προσφέρονται και σε άλλες εγκαταστάσεις εκτός των κέντρων φιλοξενίας μέσω συνεργασιών που προβλέπονται σε κάθε πρόταση έργου. Επιπλέον, σημειώστε ότι ο κύριος αιτών πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην ενότητα 4 της Ανοικτής Πρόσκλησης και ειδικότερα στο 4.6 “Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμες για υποβολή και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης, οι ΜΚΟ πρέπει να έχουν σχετική πείρα εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο και ιδιαίτερα για τη στέγαση των ασυνόδευτων ανήλικων ή / και των αναγνωρισμένων προσφύγων ». Δείτε επίσης ερώτηση και απάντηση 23.