Σύμφωνα με την παράγραφο 4.12 της ανοικτής πρόσκλησης: “Συνεργάτες: Τα έργα/προγράμματα σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να έχουν κοινό στόχο και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του έργου, όπως αυτοί ορίζονται στην πρόταση. Ο ρόλος και οι ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε εταίρος πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην πρόταση του σχεδίου. Οι ακόλουθες οντότητες είναι επιλέξιμες ως εταίροι του έργου: – Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εμπορικός ή μη εμπορικός, καθώς και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί που έχουν συσταθεί ως νομικό πρόσωπο είτε στα κράτη δωρητές (εταιρική σχέση χορηγών βοήθειας) είτε στην Ελλάδα, χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα ή οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή υπηρεσία αυτής. – Οι συμπράξεις έργων θα δημιουργηθούν μέσω συμφωνιών  συνεργασίας εταιρικής σχέσης μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και κάθε εταίρου. Στο στάδιο της υποβολής της αίτησης, θα αρκεί μια Επιστολή Προθέσεων για την εταιρική σχέση “.

Τα κριτήρια της παρ. 4.5, 4.6 και 4.7 της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθορίζουν τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των αιτούντων που θα είναι οι Υπεύθυνοι Έργου της Σύμβασης. Κάθε εταίρος του έργου που μπορεί να συνεργαστεί με τους Υπεύθυνους Έργου δεν θεωρείται υποψήφιος και δεν είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των σημείων 4.5, 4.6. και 4.7, αλλά μόνο με την απαίτηση της παραγράφου 4.12 και ειδικότερα “Οι ακόλουθοι φορείς είναι επιλέξιμοι να είναι εταίροι του έργου: – Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εμπορικός ή μη εμπορικός, καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί ως νομικό πρόσωπο είτε (Ελλάδα), δικαιούχοι κράτη ή χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα ή οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή φορέα ή οργανισμό. – Οι συμπράξεις έργων θα δημιουργηθούν μέσω συμφωνιών συνεργασίας εταιρικής σχέσης μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και κάθε εταίρου. Στο στάδιο της υποβολής της αίτησης, θα αρκεί μια Επιστολή Προθέσεων για την εταιρική σχέση “.