Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της πρότασης, ο διαχειριστής της επιχορήγησης (FO) θα επανεξετάσει την υποβληθείσα τεκμηρίωση για να διασφαλίσει τη σχέση μεταξύ της κεντρικής οργάνωσης και της ελληνικής ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, ο FO θα αξιολογήσει εάν η ελληνική οργάνωση έχει αναλάβει τις δραστηριότητες της κεντρικής, αν διατηρεί μια σχέση (μητρική-θυγατρική εταιρεία κλπ.) και αν προσμετράται ως σωρευτική εμπειρία από τις τρέχουσες και τις προηγούμενες δραστηριότητές της (πριν και μετά την ίδρυσή της ως ελληνικής θυγατρικής). Για το λόγο αυτό, πρέπει να υποβάλλονται νομικά, οικονομικά και άλλα έγγραφα για κάθε μία από τις δύο οργανώσεις (μητρική-θυγατρική).