Με βάση την παρ. 4.12 “Τα σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να έχουν κοινό στόχο και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του έργου, όπως ορίζεται στην πρόταση. Ο ρόλος και οι ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε εταίρος πρέπει να ορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην πρόταση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, ο οργανισμός σας μπορεί να υποβάλει αίτηση ως εταίρος. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο της πρόσκλησης (4.12): “Οι ακόλουθοι φορείς είναι επιλέξιμοι να είναι εταίροι του έργου: – Οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, εμπορική ή μη εμπορική, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες ως νομικό πρόσωπο είτε σε δωρήτρια χώρα (συνεργασία εταίρων έργων) είτε στην Ελλάδα, δικαιούχοι κράτη ή χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα ή οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή φορέα ή οργανισμό. – Οι συμπράξεις έργων θα δημιουργηθούν μέσω συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και κάθε εταίρου. Στο στάδιο της υποβολής της αίτησης, θα αρκεί μια Επιστολή Προθέσεων για την συνεργασία.

Εφόσον ο οργανισμός σας συγκεντρώνει τα παραπάνω κριτήρια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ως εταίρος σε μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται ένας οργανισμός που πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως περιγράφεται στην ενότητα 4 της πρόσκλησης. Στην πρόταση του έργου πρέπει να είναι σαφής η συμβολή του κάθε εταίρου στις δραστηριότητες του έργου.