Οι υποψήφιοι πρέπει να διεξάγουν έρευνα αγοράς κατά το στάδιο υποβολής των προτάσεων για τον προσδιορισμό του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση επιλογής του έργου, κατά τη φάση της ανάθεσης πρέπει να παρασχεθεί εγκαίρως η σχετική σύμβαση.