Δεν υπάρχει άλλος γεωγραφικός περιορισμός εκτός από αυτούς που ρητά αναφέρονται στο κείμενο της Ανοιχτής Πρόσκλησης:

“2.2: Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των έργων είναι το σύνολο της επικράτειας της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακόλουθα στοιχεία που περιγράφονται στα σημεία 2.3, 2.4, 2.5 παρακάτω, λαμβάνονται υπόψη για την ίδρυση των κέντρων στέγασης”.

2.3 Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να βρίσκονται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές (πόλεις με ελάχιστο πληθυσμό 9.000 κατοίκους).

2.4. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να βρίσκονται σε γεωγραφική γειτνίαση με τις δημόσιες υπηρεσίες (σχολεία, νοσοκομεία, ΚΕΠ, γραφεία παροχής συμβουλευτικής για πολίτες, δημόσιες συγκοινωνίες, κοινοτικά κέντρα), επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη και εύκολη πρόσβαση του φιλοξενούμενου πληθυσμού στις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εγγύτητα με το δίκτυο επιτρόπων του ΕΚΚΑ, βάσει των σχεδιασμών του φορέα για το 2020 που είναι διαθέσιμοι τη στιγμή της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

2.10. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν για α) κέντρα φιλοξενίας ανοικτού τύπου για ασυνόδευτους ανηλίκους, β) ανοικτά κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων αιτούντων άσυλο, όπως ορίζεται στο σημείο 1.1. Εάν μια πρόταση περιλαμβάνει κοινά / κοντινά κέντρα προσέγγισης και για τις δύο ομάδες στόχους (α και β), πρέπει να καταδειχθεί σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ομάδων. Η πρόταση ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει αποκεντρωμένα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς ισχυρή κοινή παροχή και διαχειριστική δομή.