Όσον αφορά τους ελεγμένους λογαριασμούς των δύο τελευταίων ετών, εφόσον ο οργανισμός ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, αρκεί να υποβληθεί ο πιο πρόσφατα συμπληρωμένος ελεγμένος λογαριασμός.