Ναι, ο κύριος εταίρος του προγράμματος πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην ενότητα 4 επιλέξιμοι υποψήφιοι της πρόσκλησης.