Ο ορισμός των ευάλωτων ομάδων που μπορούν να επωφεληθούν από τα έργα είναι αυτός που περιλαμβάνεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2013/33 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό προτύπων υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία. Από αυτές τις ομάδες, η πρόσκληση θα δώσει προτεραιότητα σε (α) εγγείους και (β) μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά.