Ναι, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανοικτής πρόσκλησης «οι υπεύθυνοι έργων που λειτουργούν κέντρα  φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα πρέπει να έχουν έγκυρη εγγραφή στο επίσημο μητρώο των ξενώνων για ασυνόδευτα ανήλικα που διατηρεί το ΕΚΚΑ ή να εγγραφούν έως την ημερομηνία έναρξης του έργου, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία». Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα ελεγχθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης.