Τρεις είναι οι κύριοι άξονες βιωσιμότητας:

α) Οι συνολικές προσπάθειες και συγκέντρωσης χρηματοδοτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των υφιστάμενων και των μελλοντικών κεφαλαίων.

β) Η τρέχουσα οικονομική ικανότητα.

γ) Η ικανότητα απορρόφησης κεφαλαίων,  η τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης βασικών λειτουργιών και η συνεργασία με άλλους φορείς.