Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση που βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών και προϋπολογισμό τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, με βάση τις προτάσεις που θα υποβληθούν και την κατάταξη των αξιολογητών, ο τελικός αριθμός των έργων σχεδίων μπορεί να διαφέρει από αυτό που αρχικά αναμενόταν.