Ναι, ο αιτών μπορεί να προτείνει τη χρηματοδότηση περισσότερων από ένα προγράμματα σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο τμήμα 4 “επιλέξιμοι υποψήφιοι της πρόσκλησης”.