Από το 10% της ιδίας συνεισφοράς, το μισό (50%) θα πρέπει να παρέχεται υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και το άλλο μισό (50%) με την μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από πρός τους πόρους του έργου. Το δεύτερο μισό της ιδίας συνεισφορά δεν μπορεί να είναι σε είδος (π.χ. ενοικιάσεις, αναλώσιμα κ.λπ.). Θα πρέπει να είναι σε «μετρητά» και να ισχύει ανά κατηγορία προϋπολογισμού.