Ο ανάδοχος του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες υπάρχουσες εγκαταστάσεις που λειτουργούν από τον ίδιο ή άλλον εταίρο του έργου για την παροχή των “άλλων υπηρεσιών” (που δεν αφορούν στη διαμονή). Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση μια αιτιολόγηση για που να εξηγεί τους λόγους που προκρίνεται η συγκεκριμένη λύση ως βέλτιστη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια στους προϋπολογισμούς τους τις δαπάνες σε ανθρώπινο δυναμικό και όλα τα άλλα έξοδα που πρέπει να χρεωθούν σε αυτή την υπόθεση μαζί με μια έγκυρη μέθοδο καταμέτρησης των δικαιούχων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζεται η αρχή ότι δεν πρέπει να υπάρχει διπλή χρηματοδότηση (στην περίπτωση που αυτή η διαφορετική παράμετρος χρηματοδοτείται από άλλον δωρητή).