Τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάπτονται για κάθε εταίρο.

Για ξένους εταίρους, θα γίνουν σχετικές προσαρμογές της απαιτούμενης τεκμηρίωσης εάν αυτό καταστεί απαραίτητο. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα έγγραφα αλλοδαπών εταίρων πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία, υπογεγραμμένη από τους εταίρους του έργου. Μια συμφωνία σύμπραξης / δήλωση μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και του κάθε εταίρου θα υπογραφεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά, εάν ο εταίρος είναι ξένος και θα πρέπει να υποβληθεί στη φάση ανάθεσης του έργου και θα υποβληθεί από τον δυνητικό βασικό  κύριο εταίρο, μαζί με τη σχετική την αίτηση.