Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, σημείο 4, παράγραφος 4.7 “Για τα κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ασυνόδευτων ανηλίκων του ΕΚΚΑ, όπως ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση για το« Εθνικό Μητρώο για Ασυνόδευτα Ανήλικα».

Για την εγγραφή στο μητρώο του  ΕΚΚΑ για τους ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, το ΕΚΚΑ ζητάει έναν ειδικό κατάλογο εγγράφων και αδειών για την επάρκεια των κτιρίων, την υποδομή και τους όρους ασφαλείας. Η ίδια τεκμηρίωση θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο αξιολόγησης πριν προχωρήσει η σύναψη σύμβασης με έναν εγκεκριμένο υποψήφιο. Βλέπε επίσης τον Νόμο 4554/2018, όπως αυτός υπόκειται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ11 / οικ.26945 / 1074, ΦΕΚ 2399 / 19-6-2019.

 

Για το σκοπό αυτό, οι εγκεκριμένες προτάσεις έργων θα έπρεπε να έχουν εκχωρήσει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία του έργου την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.