Οι όροι επιχορηγήσεων των EEA Grants δείχνουν ότι μια οντότητα για να θεωρηθεί ΜΚΟ πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

“Μία μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) είναι επιλέξιμη για στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος εάν πληροί τον ακόλουθο ορισμό: πρόκειται για μη κερδοσκοπική, εθελοντική οργάνωση εγκατεστημένη ως νομική οντότητα, με μη εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητη από τις τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς, πολιτικά κόμματα και εμπορικές οργανώσεις. Τα θρησκευτικά ιδρύματα και τα πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ. Αναγνωρίζεται ότι η εγγραφή των ΜΚΟ, και συνεπώς η ίδρυσή τους ως νομικών προσώπων, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι για χρηματοδότηση πρέπει, ωστόσο, να είναι φορείς που συνήθως πληρούν τις ακόλουθες αρχές:

  • Είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε λειτουργούν για να αποκομίσουν προσωπικά κέρδη. Αν και μπορεί να έχουν πληρώσει προσωπικό και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που παράγουν έσοδα, δεν διανέμουν κέρδη στα μέλη τους ούτε στο διοικητικό συμβούλιο τους. Όταν αναλαμβάνονται δραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα, αυτές δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν τον σκοπό της ΜΚΟ, αλλά πρέπει να αποτελούν μέσο για την υποστήριξη της αποστολής και των αξιών της
  • Έχουν μέλη που δεν έχουν κανένα άμεσο εμπορικό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της εργασίας του οργανισμού ή των εμπορικών του δραστηριοτήτων και δεν πρέπει να ασκούν τα εμπορικά ή επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Η απαίτηση αυτή συνεπώς αποκλείει τις επαγγελματικές και επαγγελματικές ενώσεις, όπου οι σκοποί και οι σκοποί της ένωσης είναι να προωθήσουν μόνο τα ειδικά συμφέροντα των μελών της
  • Έχουν εθελοντική φύση, σχηματίζονται οικειοθελώς από ομάδες ή άτομα και συνήθως περιλαμβάνουν ένα στοιχείο εθελοντικής συμμετοχής στον οργανισμό
  • Δρουν δημόσια και απευθύνονται στο κοινό για τις ανησυχίες και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων, των ομάδων ή της κοινωνίας στο σύνολό της
  • Έχετε κάποιο βαθμό επίσημης ή θεσμικής ύπαρξης, σε αντίθεση με τις άτυπες ή ad hoc ομάδες, που περιλαμβάνουν επίσημα καταστατικά ή άλλα έγγραφα που ορίζουν την αποστολή, τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής τους
  • Να έχουν διαφανείς δομές και εκλεγμένη διοίκηση / διοικητικό συμβούλιο και να λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους
  • Είναι ανεξάρτητοι από την τοπική, περιφερειακή και εθνική κυβέρνηση και άλλες δημόσιες αρχές
  • Είναι ανεξάρτητα από πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Πολιτικά κόμματα, θρησκευτικά ιδρύματα, κοινωνικοί εταίροι ή συνεταιρισμοί διανομής κερδών δεν θεωρούνται ΜΚΟ. Τα ιδρύματα και οι εθνικά παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού θεωρούνται επιλέξιμες ΜΚΟ εάν πληρούν τις παραπάνω αρχές.

Οι οργανώσεις που βασίζονται στην πίστη είναι επιλέξιμες εάν πληρούν τις αρχές που προσδιορίζονται παραπάνω και εάν οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες δεν προωθούν άμεσα ή έμμεσα μια θρησκευτική διδασκαλία, αποστολή ή προσηλυτισμό που σχετίζεται με τις πεποιθήσεις μιας συγκεκριμένης πίστης (πέρα από την βασική θρησκευτική / πολιτισμική ευαισθητοποίηση) ».

Ένας οργανισμός που διευθύνεται από μια 5μελή Διευθύνουσα Επιτροπή που εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος του οργανισμού, παρακολουθώντας και εγκρίνει ετήσιους ισολογισμούς και εκθέσεις δραστηριοτήτων, δεν μπορεί να εμπίπτει στην έννοια του όρου «ΜΚΟ» , σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς στερείται της απαραίτητης ανεξαρτησίας. Δεδομένου ότι η Εκκλησία διορίζει όλα τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής και είναι ο μοναδικός μέτοχος του Οργανισμού, αυτό αναιρεί την ευελιξία και την ανεξαρτησία μιας ΜΚΟ. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός σας δεν μπορεί να εμπίπτει στον ορισμό των ΜΚΟ για τις επιχορηγήσεις ΕΟΧ, ο οποίος απαιτεί αυστηρή ανεξαρτησία από δημόσιους φορείς και θρησκευτικά ιδρύματα και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμος κύριος αιτών ή εταίρος.