Όσον αφορά τους γενικούς στόχους που παρουσιάστηκαν στο κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης, παρακαλείσθε να εξετάσετε την ερώτηση και την απάντηση 29 του τμήματος FAQ που διευκρινίζει ότι οι στόχοι καθορίζονται στο σύνολο της ανοιχτής πρόσκλησης (σωρευτικά για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα) και όχι για κάθε έργο ξεχωριστά. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι υποψήφιοι έργων θα προτείνουν το βέλτιστο σενάριο τους σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης (π.χ. είδος προτεινόμενου ξενώνα/δομής φιλοξενίας, αναμενόμενη εναλλαγή φιλοξενούμενου πληθυσμού). Κατά την υλοποίηση του έργου αναμένεται μέγιστη απόδοση για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε έργο και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο τακτικής παρακολούθησης από το FO.

Κάθε απόκλιση από το σχέδιο (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης εναλλαγής πληθυσμού) πρέπει να αιτιολογείται μέσω της τυποποιημένης διαδικασίας υποβολής εκθέσεων αναφοράς. Το FO θα αξιολογήσει εάν αυτές οι αποκλίσεις είναι αποτέλεσμα της διακυβέρνησης του έργου ή άλλων συνθηκών που δεν εμπίπτουν στην εξουσία του φορέα υλοποίησης. Επίσης, οποιοσδήποτε παράγοντας που δημιουργεί πιθανό κίνδυνο για το έργο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε ανάλυση ανάλυσης κινδύνου από τον φορέα υλοποίησης κατά το στάδιο υποβολής και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες, «επισήμανση»  σχετικά ευρήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία FO M&E (π.χ. ετήσια παρακολούθηση ποιότητας) μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της χρηματοδότησης έως ότου υπάρξει συμμόρφωση με τις προτάσεις που έχουν δοθεί στον υπεύθυνο  φορέα υλοποίησης του έργου από το FO.