Σύμφωνα με την πρόνοια 4.1. της ανοικτής πρόσκλησης, «οι επιλέξιμοι αιτούντες είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της πρότασης, το FO θα επανεξετάσει την υποβληθείσα τεκμηρίωση για να εξασφαλίσει τη σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών (διεθνής και ελληνική). Συγκεκριμένα, το FO θα αξιολογήσει εάν η ελληνική οργάνωση που έχει αναλάβει τις δραστηριότητες από τη διεθνή, διατηρεί μια σχέση μητρικής-θυγατρικής εταιρείας και έχει σωρευτική εμπειρία από τις τρέχουσες και τις προηγούμενες δραστηριότητες της (πριν και μετά την ίδρυσή της ως ελληνικού γραφείου ). Για το λόγο αυτό, πρέπει να υποβληθούν νομικά, οικονομικά και άλλα έγγραφα για καθέναν από τους δύο οργανισμούς (μητρική και θυγατρική οντότητα). Δείτε επίσης την ερώτηση και την απάντηση 24.