Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην ενότητα 2.6 του κειμένου της ανοιχτής πρόσκλησης (και στην ενότητα “Αναμενόμενα αποτελέσματα” του εγγράφου “Οδηγίες υποψηφίου”) είναι ενδεικτικές. Πράγματι, η ενότητα 2.6 του κειμένου της ανοιχτής πρόσκλησης αναφέρεται συγκεκριμένα στα ασυνόδευτα ανήλικα, ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες είναι επίσης σχετικές με τη δεύτερη ομάδα στόχου (ευάλωτους αιτούντες άσυλο, μή ασυνόδευτα ανήλικα) που θα υποστηρίζεται από την ανοιχτή πρόσκληση, με προτεραιότητα να δίνεται σε (α) έγκυες γυναίκες και (β) μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά. Για το σκοπό αυτό, οι αιτούντες που προτείνουν ένα ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας για «άλλες ευάλωτες ομάδες» θα πρέπει να προτείνουν τις δραστηριότητες που εξυπηρετούν το πεδίο εφαρμογής του έργου.

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της πρώτης σας ερώτησης, η απάντηση είναι αρνητική. Στόχος των έργων είναι η παροχή ολιστικής υποστήριξης στα ασυνόδευτα ανήλικα και σε άλλα ευάλωτα άτομα που διαμένουν στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Παρόλα αυτά, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κοινό χώρο για την παροχή “άλλων υπηρεσιών” (π.χ. χώρος μάθησης), τότε στην πρόταση θα πρέπει να περιγράψετε μια σαφή διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης για να δείξετε πώς θα υπολογίζονται οι «μοναδικοί δικαιούχοι» των υπηρεσιών που αναφέρετε στην πρόταση σας  αλλά και πώς θα διασφαλίσετε ότι θα αποφευχθεί η διπλή εγγραφή δικαιούχων και ότι ο προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού) χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη αναγκών των δικαιούχων του.

 

Μια επικαιροποιημένη έκδοση του Προτύπου Πίνακα Προϋπολογισμού έχει στον ιστότοπο, όπου όλες οι φόρμουλες λειτουργούν.. Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για Πρότυπο και όλα τα δεδομένα πρέπει να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα υποβολής. Μετά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και την εισαγωγή δεδομένων σας, όλοι οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή των αποτελεσμάτων, «Η στενή συνεργασία και συνεργασία μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και σχετικών δημόσιων φορέων», αναφέρεται σε συνεργασίες με δημόσιους φορείς και όχι με άλλες ΜΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες και δράσεις για τη δημιουργία επίσημης συνεργασίας με δημόσιους φορείς όπως κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης) και άλλα. Μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στις προτάσεις προτάσεις συνεργασίας (π.χ. θεματικές ομάδες εργασίας, διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες για την ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου και των επιπτώσεων της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών στο κράτος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο). τοπικό επίπεδο). Οι συνεργασίες αυτές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τους ακόλουθους τρόπους: α) συνεργασία με ένα δημόσιο φορέα (συν-υποψήφιος στην πρόταση) β) υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Υπεύθυνου υλοποίησης Έργου και του δημόσιου φορέα για την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και δράσεων c ) η άτυπη συνεργασία τεκμηριώνεται επαρκώς μέσω της τυπικής διαδικασίας αναφοράς έργων.