Για να έχετε καθεμία από τις δύο απαιτούμενες πιστοποιήσεις(δηλ. Ξενώνα εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΚΚΑ, πιστοποιημένο οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας) πρέπει να συμμορφωθείτε με τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία: υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2399 / Β-19-6 / 2019, ν.4455 / 2017 άρθρο 7 και ν. 2646/1998 άρθρο 3, παρ. 2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για να πιστοποιήσετε την εγγραφή σας ή να σας προμηθεύσουν με τα απαιτούμενα έγγραφα. Δείτε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 44 σχετικά με τις οικοδομικές άδειες. δικαιώματα κατασκευής.

Η Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρεται στην «Ασφαλιστική Ενημερότητα» (πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης σε αντίστοιχα εθνικά ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης βάσει εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης).