Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της ανοικτής πρόσκλησης «Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την πρόσκληση είναι € 7.632.000. Ενδεικτικά θα επιλεγούν 3-6 έργα, με τη συνολική επιχορήγηση για κάθε έργο να κυμαίνεται από τουλάχιστον 1.000.000 € έως 3.000.000 κατ ‘ανώτατο όριο. Το ποσό της επιχορήγησης δεν συμπεριλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση του έργου». Για το σκοπό αυτό, ναι, 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να ζητήσει ένας αιτών και, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συμπεριληφθεί επιπλέον ένα 10% της ιδίας συνεισφοράς, με αποτέλεσμα μέγιστο δυνατό συνολικό προϋπολογισμό έργου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παράγραφος 2.18 αναφέρεται στη διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Αυτά τα έργα «… .. θα πρέπει να είναι σε λειτουργία (δηλαδή να προσφέρουν υπηρεσίες και θέσεις φιλοξενίας) για ελάχιστη περίοδο 12 μηνών». Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη χρηματοδότησης περιγράφονται στην ενότητα «4. Επιλέξιμοι υποψήφιοι »της κλήσης.

Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στην ενότητα “4. Επιλέξιμοι υποψήφιοι “της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρετε στην ερώτησή σας.

Βλέπε επίσης το σημείο 3 της ερώτησης 49.