Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. της ανοικτής πρόσκλησης, «οι επιλέξιμοι αιτούντες είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα». Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόβλεψη 4.5 της ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “Οι υποψήφιοι οργανισμοί πρέπει να επιδείξουν εμπειρία στο παρελθόν στην παροχή υπηρεσιών όπως η καθημερινή φροντίδα, οι νομικές, ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για τουλάχιστον 3 χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής». Μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2017 στην Ελλάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη. Παρόλα αυτά, εάν μια ελληνική ΜΚΟ είναι μια «θυγατρική» οργάνωση μίας άλλης ΜΚΟ, η εμπειρία της μητρικής ΜΚΟ θα μπορούσε – κατά περίπτωση – να αποδοθεί στην θυγατρική ΜΚΟ. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της πρότασης, ο διαχειριστής επιχορήγησης (FO) θα επανεξετάσει την υποβληθείσα τεκμηρίωση για να εξασφαλίσει τη σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής επιχορήγησης θα αξιολογήσει εάν η ελληνική οργάνωση που έχει αναλάβει τις δραστηριότητες από τη διεθνή, διατηρεί μια σχέση μητρικής-θυγατρικής εταιρείας και έχει σωρευτική εμπειρία από τις τρέχουσες και τις προηγούμενες δραστηριότητες της (πριν και μετά την ίδρυσή της ως ελληνικού γραφείου). Για το λόγο αυτό, πρέπει να υποβληθούν νομικά, οικονομικά και άλλα έγγραφα για καθέναν από τους δύο οργανισμούς (μητρική και θυγατρική οντότητα).