Κατ ‘αρχήν, η χρηματική βοήθεια σε μετρητά δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη βάσει αυτής της πρόσκλησης. Το έργο θα πρέπει να παρέχει δραστηριότητες για διαχείριση και υποστήριξη των ατομικών υποθέσεων των δικαιούχων που έχουν πρόσβαση στο υφιστάμενο σύστημα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε μετρητά, εάν είναι επιλέξιμες.

Η διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων περιγράφει τους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να διέπουν την αγορά όλων των αγαθών ή υπηρεσιών που αποκτώνται με τη χρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021. Αυτή η διαδικασία δεσμεύει όλους τους εταίρους του προγράμματος και, ιδιαίτερα, τόσο τον διαχειριστή επιχορήγησης όσο και τους υπεύθυνους έργου ή / και τους εταίρους του έργου που θα προκύψουν από τη διαδικασία της ανοικτής πρόσκλησης, καθώς και εκείνους που υλοποιούν προκαθορισμένα έργα. Όποτε γίνονται αγορές και οι συμβάσεις ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθευτές, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων, οι εταίροι των προγραμμάτων πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την καλή χρήση των δημόσιων πόρων. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης και πρέπει επίσης να διασφαλίζονται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων θα πρέπει να συμμορφώνονται με: α) τον Εθνικό Νόμο 4412 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α ‘147 / 08-08-2016) και β) τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Παρά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που απαλλάσσουν τις ΜΚΟ από δημόσιες συμβάσεις, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που αφορούν ποσά που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για τις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι εξαιρέσεις.