Οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης μόνο σε ομάδες – στόχους στις οποίες δεν ανήκουν σε τα ασυνόδευτα ανήλικα δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο Μητρώο του ΕΚΚΑ, αλλά μόνο στο Μητρώο του Ν. 4455/2017 και να πιστοποιηθούν. Επίσης, πρέπει να κατέχουν επιχειρησιακή άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (νομαρχιακό, δήμο κ.λπ.) για τη λειτουργία του κέντρου.