Αναφερόμαστε στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πιστοποίηση της εταιρείας / του οργανισμού σας ως οντότητας εξουσιοδοτημένης να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Λαμβάνεται υπόψη ο Νόμος 4455/2017, καθώς και κάθε άλλος σχετικός νόμος, υπουργική απόφαση, εγκύκλιος κ.λπ.