Ναι, ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, με ή χωρίς συνεργάτη. Η συνεργασία δεν είναι προϋπόθεση αλλά επιλογή.