Το κόστος διαχείρισης του έργου μπορεί να κατανεμηθεί (με το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης) και να συνδεθεί με κάθε σχετική δραστηριότητα του έργου ή να συνδυαστεί με την εκπόνηση του”Project Management” με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και τον κατάλληλο προϋπολογισμό.

Τα έξοδα διαχείρισης πρέπει να είναι ουσιώδη και να αντιστοιχούν αναλόγως με την υλοποίηση του έργου.