Η εγγραφή ενός οργανισμού στο εθνικό μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών του ιδιωτικού τομέα δεν αρκεί για να συμμορφώνεται με το σημείο 4.6 της ανοικτής πρόσκλησης.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου. 5 του Ν. 4455/2017, δηλαδή στους αιτούντες να έχει χορηγηθεί και να διαθέτουν έγκυρη άδεια / πιστοποίηση προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, καθώς και να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμου, υπουργικές αποφάσεις κ.λπ. που ισχύουν κατά την ημερομηνία της υποβολή της αίτησης.