Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τύπο του υποβληθέντος βιογραφικού σημειώματος.