Ναι αναφερόμαστε στο άρθρο. 7 παρ. 5 του Ν. 4455/207.