Κατ ‘αρχήν, οι συνδυαστικοί τρόποι φιλοξενίας επιτρέπονται εφόσον κάθε πτυχή προστασίας (των παιδιών) λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στη μεθοδολογία εκπόνησης του έργου. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη μέθοδος εξασφαλίζει προστασία και για τις δύο ομάδες-στόχους.