Η επιλεξιμότητα των δαπανών μπορεί να ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος που θα αναθεωρηθεί ή θα επιβεβαιωθεί κατά το στάδιο υπογραφής της συμφωνίας.