Όπως αναφέρεται στην ανοιχτή πρόσκληση, στην παράγραφο 6.6 «Ο υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να παρέχει συγχρηματοδότηση έργου τουλάχιστον 10% και μέγιστο ποσοστό 30% επί των επιλέξιμων δαπανών. Η συγχρηματοδότηση πραγματοποιείται με τη μορφή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών ή συνεισφοράς σε είδος με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 50% της συγχρηματοδότησης».

Το μερίδιο της ιδίας συνεισφοράς σε μετρητά (χρηματοοικονομική) πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου στις διάφορες κατηγορίες προϋπολογισμού (% της ιδίας συνεισφοράς σε μετρητά). Αυτό είναι επίσης σαφές από την ενότητα 4.8 Ενότητα 8 – Συγχρηματοδότηση έργου της «διαδικτυακής πλατφόρμας οδηγιών χρήσης».

 

Λάβετε υπόψη ότι οι αναλυτικοί όροι επιλεξιμότητας της ιδίας συνεισφοράς περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.1.2 Ίδια συνεισφορά του παραρτήματος «Επιλεξιμότητα δαπανών – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/12/2019».

Τέλος, όλα τα έξοδα του έργου (ίδια συνεισφορά και χρηματοδότηση) πρέπει να αναφέρονται σαφώς στον προϋπολογισμό της πρότασης και φυσικά να αιτιολογούνται κατά τη σύνταξη της πρότασης.