Οι δωρεές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ιδία συνεισφορά. Σας προτείνουμε να δείτε εκ νέου τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα της πρόσκλησης «Επιλεξιμότητα Δαπανών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/12/2019», καθώς και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 1, 38, 39 και 66 που δημοσιεύθηκαν στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» στον ιστότοπο του προγράμματος.