Όχι, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των εταίρων του έργου για κάθε πρόταση.