Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν ως μισθωτοί υπάλληλοι στο έργο, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αποκλεισμός που ορίζεται στο καταστατικό του αιτούντος οργανισμού, εφόσον η συμμετοχή τους ως αμειβόμενος υπάλληλος συμβάλλει αιτιολογημένα στην υλοποίηση του έργου και ειδικά εάν συμπεριλαμβανόταν στη μισθοδοσία του αιτούντος οργανισμού πριν από την υποβολή της πρότασης του έργου.