Ναι, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν για οποιοδήποτε από τις δύο ομάδες στόχου ή και τις δύο μαζί. Στην περίπτωση που η πρόταση αφορά δομή φιλοξενίας και για τις δύο ομάδες στόχου, οι προτάσεις πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς χωρικό διαχωρισμό της δομής στέγασης κάθε ομάδας στόχου.