Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο»

Φορέας Υλοποίησης Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλει το έργο:Ποσοστό Επιχορήγησης:Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των επιτροπών της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου και των επιτροπών προσφυγών 100%€ 3,000,000

Προ εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο: Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο

Το έργο θα παράσχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και θα προσφέρει δωρεάν νομική βοήθεια σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο που σχετίζονται με διαδικασίες ασύλου σε πρώτο βαθμό. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες δύο δραστηριότητες:

Δραστηριότητα l: Υποστήριξη της διασφάλισης ποιότητας στις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησαν ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες θα υποστηρίξει την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο υποστηρίζει την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην παροχή υποστήριξης προς Υπηρεσία Ασύλου για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών σε πρώτο βαθμό.

-η συμβολή στον προσδιορισμού της κατάστασης όπως προέκυψε από την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου εκ μέρους των ελληνικών αρχών, η ανάπτυξη επιχειρησιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου σύμφωνα να με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,

– εξασφάλιση της κατάλληλης διάδοσης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών και των πληροφοριών αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, – υποστήριξη της θέσπισης θεσμικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ασύλου ,

– συμβολή στην εκπόνηση των οδηγιών που εκδίδονται από την υπηρεσία ποιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου σε σχέση με το επικουρικό σύστημα και σχετικά με τα πολύπλοκα ζητήματα καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα, καθώς και στην εξέταση των απαιτήσεων συγκεκριμένων εθνικοτήτων

Δραστηριότητα 2: Παροχή νομικής συνδρομής στους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα

Επιπλέον, το σχέδιο θα παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα επικεντρωθεί σε αιτούντες άσυλο σε που βρίσκονται σε κράτηση, σε αστικές περιοχές και σε νησιά. Το πεδίο εφαρμογής της δωρεάν νομικής βοήθειας που υποστηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία περιλαμβάνει:

– νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου
– αντίκρουση διοικητικών πράξεων σχετικά με την κράτηση ή την απέλαση / επιστροφή των και αυτών που σχετίζονται με την ευαλωτότητα (SGBV, UASC κ.λπ.)

– την περαιτέρω διοικητική υποστήριξη των αιτούντων άσυλο

Η δραστηριότητα νομικής συνδρομής περιλαμβάνει επίσης αστικές και ποινικές διαδικασίες.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων UASC και SGBV, καθώς και των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται υπό καθεστώς κράτησης. Ειδικότερα, στην ηπειρωτική χώρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα), η παροχή νομικής βοήθειας παρέχεται κυρίως σε γραφεία υποδοχής στις εγκαταστάσεις του εταίρου νομικής συνδρομής. Στα νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος, Ρόδος) και στον Έβρο παρέχονται υπηρεσίες νομικής βοήθειας και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)και σε άλλες (ανοικτές) εγκαταστάσεις διαμονής. Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δίνει προτεραιότητα στη νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο που βρίσκονται υπό κράτηση, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλες σχετικές διοικητικές διαδικασίες, όπως η αμφισβήτηση της κράτησης για αιτούντες άσυλο και οι περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με το άσυλο. Η υλοποίηση της δραστηριότητας θα υποστηριχθεί από την ομάδα προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας.

Όλες οι δραστηριότητες συμπληρώνουν άλλα προγράμματα νομικής συνδρομής, ιδίως το υφιστάμενο κρατικό σύστημα νομικής βοήθειας για παροχή νομικής συνδρομής σε δεύτερο βαθμό.

Tags: No tags

Comments are closed.