Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Άσυλο και Μετανάστευση

Το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) στην Ελλάδα, ύψους 16,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία (δωρήτριες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, στην υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ/Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας επιστροφής, και η προστασία του δικαιώματος αναζήτησης ασύλου, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών.

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» δομείται με βάση τέσσερα αποτελέσματα:

Το αποτέλεσμα 1 υλοποιείται μέσω πέντε έργων, με συνολικό ποσό της επιχορήγησης 7,6 εκατ. ευρώ. Οι Φορείς Υλοποίησης των έργων, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης που προέβλεπε η ανοικτή προκήρυξη προτάσεων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, είναι οι εξής: ΑΡΣΙΣ, IRC, Γιατροί του Κόσμου, Μετάδραση, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ).

Πληροφορίες για την προκήρυξη και τη διαδικασία αξιολόγησης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίσης, μπορείτε να βρείτε εδώ όλες τις Συχνές Ερωτήσεις που έστειλαν οι ενδιαφερόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και κατάθεσης προτάσεων, όπως επίσης τις απαντήσεις του Διαχειριστή Επιχορήγησης. Το σύστημα των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οργανώσεων και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα 2 υλοποιείται μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα» από το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) / NORCAP. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 3,5 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια 2 έτη (2020-2022). Διαβάστε περισσότερα…

Το αποτέλεσμα 3 υλοποιήθηκε μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Διασφάλιση ποιότητας διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής βοήθειας σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο» από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο ήταν 3εκατ. ευρώ και είχε διάρκεια ένα έτος (2020). Διαβάστε περισσότερα…

Το αποτέλεσμα 4 θα υλοποιηθεί μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή και επανένταξη ευάλωτων ομάδων» από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 1εκατ. ευρώ, με διάρκεια ένα έτος. Διαβάστε περισσότερα…

Επίσης, το Πρόγραμμα ΙΙ συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των δωρητριών χωρών, προάγοντας συνεργασίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω ενός ειδικού ταμείου (Διμερές Ταμείο). Διαβάστε περισσότερα…

Στόχοι και Αποτελέσματα

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του προγράμματος, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης έχει συνάψει συμφωνία με τις δωρήτριες χώρες, η οποία περιλαμβάνει ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης καθώς και ένα εργαλείο παρακολούθησης των έργων. Η παρακολούθηση και η τακτική αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων, οι οποίοι καταρτίστηκαν για κάθε ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων.

Στο αρχείο pdf που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους και τους δείκτες αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» στην Ελλάδα.
Shopping Basket