Άσυλο και Μετανάστευση

Το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα, χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, έλαβε συνολικό προϋπολογισμό 16,5 εκατομμυρίων ευρώ ως μέρος των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα Ασύλου και Μετανάστευσης στην Ελλάδα είναι η SOL Consulting S.A σε συνεργασία με την HumanRights360.

Ο στόχος του προγράμματος είναι «να διασφαλιστεί η λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και να προστατευθεί το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου», υποστηρίζοντας τους ακόλουθους τομείς:

• Εθνικά συστήματα διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας επιστροφής
• Υπηρεσίες που βοηθούν τους αιτούντες άσυλο να ασκούν βασικά τους δικαιώματα

Δομή Προγράμματος

Το Ελληνικό πρόγραμμα «Ασύλο και Μετανάστευση» οργανώνεται σε τέσσερα αποτελέσματα:

• Αποτέλεσμα 1: “Βελτιωμένη ποιότητα διαμονής και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε ανοικτά κέντρα υποδοχής”
• Αποτέλεσμα 2: “Ενισχύεται η ικανότητα των βασικών οργανισμών να διασφαλίζουν την προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανήλικων”
• Αποτέλεσμα 3: «Βελτιώνονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες και η ικανότητα των ελληνικών επιτροπών για υπηρεσίες ασύλου και προσφυγών»
• Αποτέλεσμα 4: “Διασφαλίζεται η εθελοντική επιστροφή των μεταναστών ή των ευάλωτων ομάδων”

Το αποτέλεσμα 1 θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτής προκήρυξης υποβολής προτάσεων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της επιχορήγησης ανέρχεται σε 7,632 εκατομμύρια ευρώ και οι φορείς υλοποίησης του έργου θα επιλεγούν μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης, τα κριτήρια της οποίας θα ανακοινωθούν στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Το αποτέλεσμα 2 θα υλοποιηθεί μέσω ενός προκαθορισμένου έργου: “Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα” από το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) / NORCAP. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. (Διαβάστε περισσότερα…)

Το αποτέλεσμα 3 θα υλοποιηθεί μέσω ενός προκαθορισμένου έργου: “Διασφάλιση ποιότητας διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής βοήθειας σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο” από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 3,0 εκατομμύρια ευρώ. (Διαβάστε περισσότερα…)

Το αποτέλεσμα 4 θα υλοποιηθεί μέσω ενός προκαθορισμένου έργου: “Υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή και επανένταξη ευάλωτων ομάδων” από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 1,0 εκατομμύριο ευρώ. (Διαβάστε περισσότερα…)

Εκτός από αυτά τα τέσσερα αποτελέσματα, το Πρόγραμμα συμβάλλει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών χορηγών βοήθειας. Για το λόγο αυτό, διατηρείται ένα Διμερές Ταμείο διευκολύνοντας τα σχέδια εταιρικής σχέσης των δωρητριών χωρών με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθώς και με την ενθάρρυνση έργων εταιρικής σχέσης χορηγών σε κείμενα προκηρύξεων. (Διαβάστε περισσότερα…)

Στόχοι και Αποτελέσματα

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του, το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» στην Ελλάδα έχει συνάψει με τις δωρήτριες χώρες ένα σύνολο στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, οι οποίοι απορρέουν από μια προσέγγιση διαχείρισης βασισμένη στα αποτελέσματα και η οποία χρησιμεύει ως καθοδήγηση για την έναρξη την πρόσκληση και την επιλογή των έργων καθ ‘όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» (2019-2024) καθώς και ως εργαλείο παρακολούθησης για την υλοποίηση των προκαθορισμένων έργων.

Τα αποτελέσματα κατανεμήθηκαν σε “αναμενόμενα αποτελέσματα προγράμματος” και, για καθένα από αυτά, καταρτίστηκαν δείκτες αποτελεσμάτων. Για να επιτευχθούν οι συμβατικοί στόχοι, η συμβολή όλων των εγκεκριμένων έργων είναι κρίσιμη, μέσω των παράγωγων και των παράγωγών τους (αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ένα έργο για μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο ή δικαιούχους του έργου) και των αποτελεσμάτων τους (βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις ενός έργου σε συγκεκριμένο ομάδα στόχου ή δικαιούχοι του έργου).

Το Πλαίσιο Αποτελεσμάτων που ακολουθεί δείχνει τις λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, των δεικτών παραγώγων και αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα.

Shopping Basket