Πρωτοβουλίες Διμερούς Συνεργασίας

Η Πρόσκληση για Πρωτοβουλίες Διμερούς Συνεργασίας προορίζεται για υποστηρικτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οντοτήτων που βρίσκονται στις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 175.000 €.

– 50.000 € διατίθενται στο Πρόγραμμα Ι: Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας
– 125.000 € διατίθενται στο Πρόγραμμα ΙΙ: Άσυλο και Μετανάστευση

Οι πρωτοβουλίες διμερούς συνεργασίας μπορούν να υποστηριχθούν μέχρι το 100% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατη επιχορήγηση 6.000 € ανά αίτηση.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες διμερούς συνεργασίας θα ανακοινωθεί σύντομα και θα παραμείνει ανοικτή έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Στόχοι και αποτελέσματα

Το Πλαίσιο Αποτελεσμάτων και οι σχετικοί δείκτες των Διμερών Πρωτοβουλιών Συνεργασίας ανά Πρόγραμμα παρουσιάζονται στην παρακάτω επισύναψη.

Shopping Basket