Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, που χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, έλαβε συνολικό προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και τη Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η SOL Consulting S.A σε συνεργασία με την HumanRights360.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η «ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής», μέσα από την υποστήριξη των ακόλουθων τομέων:

• Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές
• Δραστηριότητες κατά των διακρίσεων που επικεντρώνονται σε ομάδες ευάλωτες στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό
• Παρεμβάσεις για την αύξηση των προοπτικών απασχόλησης
• Παρεμβάσεις για την αύξηση της ικανότητας απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων ατόμων
• Ποιότητα και πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας / κοινωνικής πρόνοιας
• Δίκτυα και ανταλλαγές πολιτικών μεταξύ Δήμων

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωσης της Φτώχειας» οργανώνεται σε τρία αποτελέσματα:

• Αποτέλεσμα 1: “Ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στα εγκεκριμένα ελληνικά σχολεία”

• Αποτέλεσμα 2: “Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ατόμων»

• Αποτέλεσμα 3: “TBD”

Το αποτέλεσμα 1 θα υλοποιηθεί μέσω ενός προκαθορισμένου έργου. “Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία” από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 1,5 εκατ. Ευρώ. (Διαβάστε περισσότερα…)

Το αποτέλεσμα 2 θα υλοποιηθεί μέσω ενός προκαθορισμένου έργου: “Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη και κοινωνική ένταξη για ευάλωτα άτομα” από το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. (Διαβάστε περισσότερα…)

Το αποτέλεσμα 3 θα υλοποιηθεί μέσω ενός προκαθορισμένου έργου: “Υπό διαμόρφωση” από το Δήμο Αθηναίων. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 3,0 εκατομμύρια ευρώ. (Διαβάστε περισσότερα…)

Εκτός από αυτά τα τρία αποτελέσματα, το Πρόγραμμα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών – χορηγών. Για το λόγο αυτό, διατηρείται ένα Διμερές Ταμείο διευκολύνοντας τα σχέδια εταιρικής σχέσης των χορηγών με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την ανοικτή προκήρυξη υποβολής προτάσεων καθώς και με την ενθάρρυνση έργων εταιρικής συνεργασίας σχέσης χορηγών σε κείμενα προκηρύξεων. (Διαβάστε περισσότερα…)

Στόχοι και αποτελέσματα

Για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα έχει συνάψει με τις δωρήτριες χώρες (επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ένα σύνολο στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, οι οποίοι απορρέουν από μια προσέγγιση διαχείρισης βασισμένη στα αποτελέσματα και χρησιμεύουν ως καθοδήγηση για την έναρξη της προκήρυξης και την επιλογή των έργων καθ ‘όλη τη διάρκεια της «Τοπικής Ανάπτυξης και Μείωσης της Φτώχειας» (2019-2024), καθώς και ένα εργαλείο παρακολούθησης για την υλοποίηση των προκαθορισμένων έργων.

Τα αποτελέσματα κατανεμήθηκαν σε “αναμενόμενα αποτελέσματα προγράμματος” και, για καθένα από αυτά, καταρτίστηκαν δείκτες αποτελεσμάτων. Για να επιτευχθούν οι συμβατικοί στόχοι, η συμβολή όλων των εγκεκριμένων έργων είναι κρίσιμη, κυρίως μέσω των αποτελεσμάτων τους (αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ένα έργο για μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο ή δικαιούχους του έργου) και των αποτελεσμάτων τους (βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις ενός έργου σε συγκεκριμένη ομάδα στόχου ή εξυπηρετούμενων του έργου).

Το Πλαίσιο Αποτελεσμάτων που παρουσιάζεται παρακάτω παρουσιάζει τις λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος, των δεικτών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα “Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας” στην Ελλάδα.

Shopping Basket