Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, που χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, έλαβε συνολικό προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και τη Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, μέσα από:

• Δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
• Δραστηριότητες κατά των διακρίσεων που επικεντρώνονται σε ομάδες ευάλωτες στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.
• Παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως των πιο ευάλωτων ατόμων, και την αύξηση των προοπτικών απασχόλησής τους.
• Διασφάλιση της ποιότητας και της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
• Δημιουργία/ ενίσχυση δικτύων και ανταλλαγές πολιτικών μεταξύ Δήμων.

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωσης της Φτώχειας» δομείται με βάση τρία αποτελέσματα:

• Αποτέλεσμα 1: «Ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»
• Αποτέλεσμα 2: «Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ατόμων»
• Αποτέλεσμα 3: «Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας»

Το αποτέλεσμα 1 υλοποιείται μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 1,5 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια τρία έτη (2019-2022). Διαβάστε περισσότερα…

Το αποτέλεσμα 2 υλοποιείται μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα»»από το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 2 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια δύο έτη (2020-2021). Διαβάστε περισσότερα…

Το αποτέλεσμα 3 θα υλοποιηθεί μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας (Skills on Demand)» από το Δήμο Αθηναίων. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 3εκατ. ευρώ και θα έχει διάρκεια 2 έτη (2021-2023).

Το Πρόγραμμα Ι επίσης συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των δωρητριών χωρών,, προάγοντας συνεργασίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω ενός ειδικού ταμείου (Διμερές Ταμείο). Διαβάστε περισσότερα…

Στόχοι και αποτελέσματα

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του προγράμματος, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης έχει συνάψει συμφωνία με τις δωρήτριες χώρες, η οποία περιλαμβάνει ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης καθώς και ένα εργαλείο παρακολούθησης των έργων. Η παρακολούθηση και η τακτική αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων, οι οποίοι καταρτίστηκαν για κάθε ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων.

Στο αρχείο pdf που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους και τουςδείκτες αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα.

Shopping Basket